با ارسال این فرم شما توافق میکنید که وجه مذکور در این فرم را در ایران به مدیریت مجموعه قرض بدهید و مدیریت مجموعه موظف است معادل این وجه را در ارمنستان به ساکن مجموعه واگذار نماید. تنها تعهد مدیریت مجموعه پرداخت وجه مذکور در جعبه (وجه پرداختنی)‌ به دریافت کننده با مشخصات گذرنامه ای مذکور در جعبه (شماره گذرنامه دریافت کننده)‌، پس از دریافت مبلغ مذکور در جعبه (جمع کل به تومان) میباشد. 
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
به اضافه ۱۰۰۰ درام کارمزد
جمع کل به درام
Invalid Input
جمع کل به تومان
Invalid Input
جمع کل به دلار
Invalid Input
Invalid Input
نرخ دلار به تومان 25700
نرخ دلار به درام 404.29
نرخ درام به تومان 63.56